ທຶນການສຶກສາ Roger Williams ຊ່ວຍນັກຮຽນເກາະຣອດ ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກຄຸນຄ່າ ແລະ ສະແດງຄ່ານິຍົມ ແລະ ມໍລະດົກຂອງ Roger Williams ໃຫ້ບັນລຸການສຶກສາລະດັບວິທະຍາໄລ. ໂຄງການທຶນການສຶກສາປະຈຳປີນີ້ຕັ້ງໃຈໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຄິດການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າທາງດ້ານບົດບາດການສຶກສາ.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເກາະຣອດ ທ່ານ ໂຣເຈີ ວິລລຽມ (Roger Williams) ແມ່ນບຸກຄົນພິເສດຄົນໜຶ່ງ. ທ່ານມາຈາກພື້ນຖານຄອບຄົວເດີນຕາມສາຍກາງ, ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເປັນກຸນແຈສຳຄັນແທ້ໆໃນການວາງຕົວ, ລັກສະນະ, ຄວາມເຊື່ອ, ແລະ ການກະທຳຂອງທ່ານຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານ. ທ່ານ Roger Williams ໄດ້ກຳນົດມາດຕະຖານສຳລັບການແຍກໂບດ ແລະ ລັດອອກຈາກກັນທີ່ປະເທດຍອມຮັບ, ແລະ ວິໄສທັດ ແລະ ການກຳນົດຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງ “ການທົດລອງອັນສ້າງສັນ” ທີ່ໄດ້ເປັນ ແລະ ເປັນເກາະຣອດ. ຄ່ານິຍົມຂອງທ່ານຫຼາຍອັນແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.

ທຶນການສຶກສາ Roger Williams ຖືກຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຜູ້ໃຈບຸນທ່ານ ເລຕິເຕຍ ແລະ ຈອນ ຄາເຕີ (Letitia ແລະ John Carter) ແລະ ໄດ້ຮັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໂດຍມູນລະນິທິເກາະຣອດ.

ຕົວເລກ ແລະ ຈຳນວນທຶນການສຶກສາທີ່ໃຫ້

ໂຄງການຈະໃຫ້ທຶນການສຶກສາສາມທຶນຕໍ່ປີ. ທຶນການສຶກສາສູງສຸດແມ່ນຈະຈ່າຍ $20,000 ຕໍ່ປີຕໍ່ນັກຮຽນ. ການອະນຸມັດທຶນທີ່ໃຫ້ສາມາດຕໍ່ໃໝ່ໄດ້ເຖິງສາມປີຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບອະນຸມັດທຶນເທື່ອທຳອິດ, ພ້ອມທັງມີຫຼັກຖານຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນສືບຕໍ່ ແລະ ຜົນການຮຽນດີຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ.

ເຈດຈຳນົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການລົງທະບຽນຮຽນຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ນັກຮຽນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງລາວບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. ການອະນຸມັດໃຫ້ທຶນການສຶກສາແມ່ນຈະເຮັດໃນວັນທີ 30 ເມສາ.

ການມີສິດໄດ້ຮັບ

ເພື່ອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບ, ນັກຮຽນຕ້ອງ:

ເປັນຜູ້ຢູ່ໄສໃນເກາະຣອດໃນປະຈຸບັນ.

ເປັນນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍຢູ່ໃນຮາຍສະກູລໃດໜຶ່ງ (ລັດ, ເອກະລາດ, ຫຼື ເອກະຊົນ) ຢູ່ໃນເກາະຣອດ.

ສະຖາບັນຫຼັງຈົບຮາຍສະກູລໄດ້ຮັບເຂົ້າຮຽນແລ້ວ (ໃນວັນທີໄດ້ຮັບອະນຸມັດ).

ມາດຖານການຄັດເລືອກ

ຄະນະຊີ້ນຳຈະປະເມີນຜູ້ສະໝັກຂໍທຶນຕາມມາດຖານຕໍ່ໄປນີ້:

ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ (45%)

ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ, ຕາມທີ່ FAFSA ສະແດງ ແລະ ຂໍ້ມູນເສີມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຂອງຄອບຄົວຂອງລາວ ແລະ ລາຍຈ່າຍທີ່ຄາດການໄວ້, ແລະ ຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ທຶນການສຶກສານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່ໃນແຜນການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການສະໝັກຂໍມໍລະດົກຂອງ Roger Williams (35%)

ນັກຮຽນຕ້ອງສະແດງຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼັກການ ແລະ ມໍລະດົກຂອງ Roger Williams ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ Roger Williams ໂດຍການພິສູດການນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງທ່ານຕໍ່ຊີວິດຂອງລາວ, ດັ່ງທີ່ສະແດງອອກໃນບົດຄວາມສ່ວນຕົວ (ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ວິດີໂອ, ຫຼື ເປັນສຽງເວົ້າ) ແລະ ການສຳພາດ.

ບັນທຶກຕິດຕາມວິຊາການ ແລະ ຊຸມຊົນ (20%)

ນັກຮຽນຄວນສະແດງໃຫ້ບັນທຶກຕິດຕາມຜົນງານວິຊາການທີ່ດີເດັ່ນ, ມີປັນຍາສະຫຼາດ, ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງອອກຢູ່ໃນໃບຄະແນນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ

ມູນລະນິທິເກາະຣອດຈະບໍລິຫານຂັ້ນຕອນການສະໝັກທຶນການສຶກສາທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ. ຂະບວນຄັດເລືອກຈະປະກອບດ້ວຍສອງຂັ້ນຕອນຄື:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ການສະໝັກ. ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງສົ່ງໃບສະໝັກ, ບົດຄວາມສ່ວນຕົວ (ຕ້ອງສົ່ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ວິດີໂອ, ຫຼື ເປັນສຽງ), ແລະ ຂໍ້ມູນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການເງິນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ການສຳພາດ. ນັກວິເຄາະການເງິນຈຳນວນໜຶ່ງຈະຖືກເຊີນມາສຳພາດກັບຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ.

ກຳນົດເວລາ

ກະລຸນາສົ່ງໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານພາຍໃນທ່ຽງຄືນວັນທີ 12 ກຸມພາ. ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ ຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານຈະບໍ່ຢູ່ຫຼັງຈາກ 12 ໂມງແລງ. 

ຊຸດໃບສະໝັກສະບັບເຕັມປະກອບດ້ວຍ:

ປະກອບໃບສະໝັກອອນລາຍໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 

ບົດຄວາມສ່ວນຕົວ: ກະລຸນາຕອບໃນໜ້າຕ່າງເຕືອນຂຶ້ນມາຕໍ່ໄປນີ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ບໍ່ເກີນຫ້າໜ້າ), ວິດີໂອ (ບໍ່ເກີນຫ້ານາທີ), ຫຼື ເວົ້າດ້ວຍສຽງ (ບໍ່ເກີນຫ້ານາທີ).

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເກາະຣອດທ່ານ Roger Williams ເປັນບຸກຄົນໂດດເດັ່ນ, ທັງຢູ່ໃນຍຸກຂອງທ່ານ ແລະ ຍຸກສະໄໝໃໝ່. ຢູ່ໃນບົດຄວາມສ່ວນຕົວນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການເບິ່ງວ່າ ທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂໍສະໝັກມໍລະດົກຂອງ Roger Williams ແນວໃດຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານ. ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຢູ່ໃນຕົວເລືອກໜຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕົວເລືອກ #1: ຖ້າ Roger Williams ກຳລັງກ່າວຢູ່ໃນພິທີການຮັບໃບປະກາດໃນຮາຍສະກູລຂອງທ່ານໃນປີນີ້, ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ລາວເວົ້າຫຍັງແດ່?

ຕົວເລືອກ #2: ພິຈາລະນາເບິ່ງຄ່ານິຍົມ, ລັກສະນະ, ຫຼື ຫຼັກການທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າ Roger Williams ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້. ທ່ານເລືອກທີ່ຈະນຳໃຊ້ ຫຼື ບໍ່ນຳໃຊ້ຄ່ານິຍົມນັ້ນຢູ່ໃນຊີວິດຂອງທ່ານແນວໃດ? ທ່ານມີແຮງບັນດານໃຈກັບສິ່ງໃດໜຶ່ງທີ່ Roger ສະແດງອອກບໍ? ຄວາມຮູ້ຂອງທ່ານໃນເລື່ອງຂອງ Roger Williams ມີອິດທິພົນແນວໃດໃນທາງທີ່ທ່ານເບິ່ງຊຸມຊົນຂອງທ່ານ.

ເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້: 

ໃບຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນ: ກະລຸນາດາວໂຫຼດແບບຟອມນີ້, ປະກອບແບບຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ແລະ ອັບໂຫຼດເອກະສານໃສ່ໃບສະໝັກຂອງທ່ານ.

ບົດລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ: ກະລຸນາອັບໂຫຼດບົດລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ (SAR) ຂອງທ່ານສະບັບຫຼ້າສຸດ.

ໃບຄະແນນ: ກະລຸນາອັບໂຫຼດໃບຄະແນນນັກຮຽນຂອງທ່ານສະບັບຫຼ້າສຸດ. ອັນນີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນໃບຄະແນນທາງການທີ່ໂຮງຮຽນຂອງທ່ານອອກໃຫ້.

ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່: ສົ່ງຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ໃນເກາະຣອດ (ໃບຂັບຂີ່ພາຫະນະ, ບັດລົງທະບຽນລົງຄະແນນສຽງ, ໜັງສືຈາກໂຮງຮຽນຂອງທ່ານ).

ທຸກເອກະສານຕ້ອໄດ້ອັບໂຫຼດຜ່ານລະບົບການໃຫ້ທາງອີເລັກໂທຣນິກຂອງພວກເຮົາ.